Ordningsregler

Styrelsen har ansvar för den löpande förvaltningen av föreningen. Detta innebär att styrelsen även har ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför föreningens hus.


Boendesansvar och skyldigheter

Enligt lagstiftning och föreningens stadgar är du som boendeskyldig att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Skyldigheten omfattar din lägenhet, gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom föreningen. Som boendeansvarar du även för din familj och dina gäster.


1.Bollspel

Bollspel får inte förekomma så att det utgör störning eller risk för förstörelse.

2.Brand

I varje bostad ska det finnas minst en fungerande brandvarnare monterad. Det är viktigt att trapphus och gemensamma utrymmen ej belamras med privata föremål så att det försvårar framkomlighet vid brand.

3. Fåglar/skadedjur

Om skadedjur/insekter upptäcks i bostaden eller gemensamma utrymmen måste det genast anmälas till styrelsen. Matning av fåglar eller andra vilda djur är ej tillåtet då det kan dra till sig andra icke önskvärda djur (råttor m m).

4.Husfasader

Inga ingrepp får göras i husfasader utan styrelsens medgivande, t ex om man vill sätta upp markis eller dylikt.

5.Motorfordon

Målsättningen är att vårt område ska vara så bilfritt som möjligt. Parkeringsförbud råder på Sockertoppens gator. Det är dock tillåtet att med låg fart (maximal 7 km/tim) köra in på området för att lasta/lossa. För rörelsehindrade och sjuktransporter gäller särskilda regler.

6.Renoveringar

Det är tillåtet att utföra mindre renoveringar när det gäller ytskikt som t ex lägga golv, byta kök, måla/tapetsera, byta innerdörrar och renovera badrum. Vid badrumsrenovering ska föreningen kontaktas om golvbrunnen ska bytas. Äldre golvbrunnar som inte längre är godkända måste bytas vid renovering. Det är inte tillåtet att riva eller förändra väggar utan föreningens medgivande. Det är ej heller tillåtet att göra ingrepp i fönster och ytterdörrar.

7.Sopsortering

Det är viktigt att reglerna i våra miljöhus följs. Soporna ska sorteras så att de hamnar i rätt kärl. Grovsopor som möbler, elektronik m m får ej kastas i miljöhusen.

8.Störningar

Alla boendeär skyldiga att visa hänsyn och inte störa sina grannar med oväsen. Informera dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa t ex renoveringar, fest i eller utanför bostaden. Ljudmässig hänsyn gäller givetvis dygnet runt men är extra viktigt att beakta

kl 24:00-07:00 då det ska vara tyst (25-30 decibel),

kl 07:00-22:00 gäller normal ljudnivå (65-80 decibel) och

kl 22:00-24:00 gäller sänkt ljudnivå (45-50 decibel).

Decibeltal som riktmärke: 60 decibel = normal samtalsnivå och 75 decibel = tvättmaskinskörning

9.Trapphus

För att trappstädning ska fungera får ej cyklar, barnvagnar eller andra privata tillhörigheter ställas i trapphus eller andra gemensamma utrymmen tisdagar kl 08:00-16:00.

10.Tvättstugor

Det är för allas trivsel viktigt att reglerna i våra tvättstugor följs. (Se anslag i tvättstugorna). Det är absolut förbjudet att tvätta djurfiltar eller annat med djurhår på i dessa tvättmaskinen (av allergiskäl) Det finns tvättmaskin som är avsedd för grovtvätt i källaren till Hus 11. Föreningen ansvarar inte för tvättade kläder.

11.Uteplatser/balkonger

Boende ska hålla uteplats i gott skick, vilket innebär klippning av häckar, buskar och gräsmatta samt ogräsrensning. Vill man bygga staket/plank ska ritning först lämnas till styrelsen för medgivande. Om staket/plan är högre än 120 cm krävs dessutom bygglov från kommunen. Balkonger ska hållas rena, men man får inte sopa ner smuts till grannen under, ej heller piska mattor på balkongen. Härtill finns mattställ inom området.

Markis får inte sättas upp på balkong eller husfasad utan styrelsens medgivande.

På grund av brandrisken får man inte använda sig av kol- eller gasolgrillpå balkongen.

12.Värme och vatten

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla våra gemensamma driftskostnader så låga som möjligt. Inomhustemperaturen bör ligga på cirka 20 grader. Stäng av elementet om du har fönstret öppet vintertid. Fönsterventilerna ska alltid stå i öppet läge för att ventilationen ska fungera optimalt. (Ev kan man stänga tillfälligt när det är som kallast) Slösa ej med vatten.